Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

Przedszkole

Nasze przedszkole obejmuje pomocą terapeutyczno-edukacyjną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z diagnozą:
– sprzężonej niepełnosprawności (niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
– zaburzeń ze spektrum autyzmu, któremu towarzyszy niepełnosprawność intelektualna,
– zaburzeń rozwojowych, które utrudniają lub uniemożliwiają uczęszczanie do przedszkola ogólnodostępnego.

Każdy rodzic, który ubiega się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien przedłożyć dyrektorowi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokument ten powinien zawierać w punkcie o zaleceniach wskazanie do konieczności objęcia dziecka kształceniem w przedszkolu specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Do grup przedszkolnych  uczęszczają dzieci w wieku 3 do 9 lat.

W grupie przedszkolnej jest maksymalnie  pięcioro uczestników zajęć. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Dobór zajęć, sposobu pracy i pomocy dziecku wynika z przeprowadzonej przez nas diagnozy rozwoju i umiejętności dziecka oraz zaleceń zawartych w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla każdego dziecka zespół pedagogów i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający możliwości, wiek rozwojowy, preferencje, zainteresowania i potrzeby rozwojowe wychowanka.

Celem naszej pracy jest: