Jesteś tutaj: Start / Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nauka w Gimnazjum Specjalnym odbywa się w oparciu o podstawę programową, odpowiednią dla młodzieży z danym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Podstawowe dokumenty:

  1. Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lekką, umiarkowaną, znaczną i sprzężoną.
  2. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły. Wzór dokumentu dostępny w sekretariacie szkoły
  3. Ostatnie świadectwo szkolne.
  4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I gimnazjum - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów.

 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Gimnazjum Specjalnego:

1) Do klasy pierwszej Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym) lub orzeczenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zespołowych.

2) Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej Gimnazjum Specjalnego jest złożenie następujących dokumentów do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, z którego terenu dziecko pochodzi, w celu wydania skierowania przez Starostwo Gostynińskie:

a) podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie,

b)  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

c) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły,

d) skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu powiatu gostynińskiego.

Rekrutacja do klas gimnazjalnych

1) Rekrutacja uczniów klas Gimnazjum Specjalnego trwa przez cały rok szkolny,

2) Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy,

b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz  odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego,

d) skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu powiatu gostynińskiego.