Jesteś tutaj: Start / Przedszkole

Przedszkole

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nasze przedszkole obejmuje pomocą terapeutyczno-edukacyjną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z diagnozą:
– sprzężonej niepełnosprawności (niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
– zaburzeń ze spektrum autyzmu, któremu towarzyszy niepełnosprawność intelektualna,
– zaburzeń rozwojowych, które utrudniają lub uniemożliwiają uczęszczanie do przedszkola ogólnodostępnego.

Każdy rodzic, który ubiega się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien przedłożyć dyrektorowi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokument ten powinien zawierać w punkcie o zaleceniach wskazanie do konieczności objęcia dziecka kształceniem w przedszkolu specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Do grup przedszkolnych  uczęszczają dzieci w wieku 3 do 9 lat.

W grupie przedszkolnej jest maksymalnie  pięcioro uczestników zajęć. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Dobór zajęć, sposobu pracy i pomocy dziecku wynika z przeprowadzonej przez nas diagnozy rozwoju i umiejętności dziecka oraz zaleceń zawartych w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla każdego dziecka zespół pedagogów i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający możliwości, wiek rozwojowy, preferencje, zainteresowania i potrzeby rozwojowe wychowanka.

Celem naszej pracy jest:

 • stymulacja rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
 • poprawa jego nieharmonijnego rozwoju
 • poznanie sposobów nawiązania kontaktu interpersonalnego z drugą osobą poprzez zabawę oraz naukę,
 • poznanie reguł bycia w grupie- jestem samodzielny, umiem współżyć i współdziałać z innymi,
 • doświadczenie samodzielności i sprawstwa w działaniu,
 • rozwój umiejętności poznawczych,
 • rozwój sprawności i dynamiki ruchowej
 • rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • poprawa umiejętności w obszarze myślenia, mowy, rozumienia i słuchania,
 • poznanie sposobów wyrażania emocji i uczuć dzieci poprzez ekspresję - poznaję siebie i innych,
 • wyrabianiu nawyku współdziałania w grupie.