Zajęcia z psychologiem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Praca w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie jest ciągłym poszukiwaniem metod i sposobów. Wymaga uważności i kreatywności oraz otwartości na świat i ludzi.

Zdjęcie przedstawia psychologa z uczniami podczas zajęć programowych 

Opieką psychologiczną objęci są wszyscy uczniowie. Psycholog prowadzi działania diagnostyczne, terapeutyczne obejmujące sferę rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego. Dąży się do określenia u każdego ucznia/wychowanka :

  • potrzeb psychicznych i możliwości ich zaspokajania,
  • mocnych stron,
  • możliwości intelektualnych,
  • mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża występujących trudności.

 Celem podstawowym prowadzonych oddziaływań jest konstruowanie sytuacji społecznych sprzyjających rozwojowi osobowości społecznej uczniów/wychowanków, a zarazem wyzwalających ich aktywność i potencjał intelektualny. Dążeniem nadrzędnym jest aby każdy z uczniów/wychowanków mógł postrzegać siebie samego, jako osobę znaczącą .

Prowadzone są z uczniami/wychowankami zaplanowane oddziaływania pedagogiczno – psychologiczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb :tematyczne zabawy

Zdjęcie przedstawia uczniów podczas spotkania z psychologiem 

Zdjęcie przedstawia uczniów podczas spotkania z psychologiem

  • terapię zajęciową - aktywizująca i uwalniająca od napięć, stwarzającą podstawy do nawiązania więzi uczuciowej z prowadzącym,
  • zabawy swobodne organizowane przez samego ucznia/wychowanka,
  • gry towarzyskie, zaspakajające potrzebę interakcji, a zarazem rozumienia konieczności podporządkowania się regułom,
  • ogólnorozwojowy trening funkcji poznawczych stymulujący percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, uwagę, logiczne myślenie.